Mål for problematiske stoffer i produkter og materialer

3. Metoder og værktøjer

Allerede i designfasen af et nyt produkt er det nødvendigt at vurdere karakteren af de kemiske stoffer, som produktet skal bestå af.

Når vi her bruger ordet "produkt", tænker vi bredt. Det betyder, at et produkt kan være ét kemisk stof, en blanding af flere kemiske stoffer eller et materiale. Skal vi kunne genanvende en materialestrøm optimalt, må vi nemlig vurdere samtlige kemiske stoffer, der kan blive en del af materialestrømmen. Det kan eksempelvis dreje sig om stofferne i det bindemiddel, der holder to materialer sammen. Det kan også være den UV-stabilisator, som er tilsat et materiale, eller det kan være restmonomeren i et plastmateriale eller indholdstofferne fra etiketten på en emballage.

I afsnit 3.1 præsenterer vi et værktøj til beregning af stoffers migration fra materialer. Om kort tid vil du også kunne finde en beskrivelse af et værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at designe og vælge materialer under hensyntagen til både den teknisk funktionalitet og farligheden af kemiske stoffer

Et produkt der kommer retur med henblik på genanvendelse, eller som bliver afleveret til genanvendelse via affaldssortering fra husholdninger kan undervejs være blevet forurenet med kemiske stoffer, der kan vanskeliggøre en genanvendelse. Bemærk, at genanvendelse omfatter både genbrug og genvinding. Der er i dag udviklet tekniske processer, som kan fjerne specifikke forureninger fra materialer og dermed øge muligheden for genanvendelse. Hvad det indebærer er uddybet i afsnit 3.2. 

For at kunne dokumentere, at et genanvendt materiale ikke indeholder problematiske stoffer, er  man nødt til at sikre sig, at materialet ikke indeholder den slags stoffer. Det kan ske ved enten af have fuld sporbarhed på det genanvendte materiale eller ved at gennemføre kemiske analyser for ofte en lang række stoffer. Er der fuld sporbarhed på materialet, kan man nøjes med en teoretisk analyse og et ræsonnement, der kan begrænse antallet og arten af kemiske analyser. Hvordan man kan arbejde med en teoretisk vurdering er illustreret med et eksempel i afsnit 3.3.