Section Navn Beskrivelse
Links to selected materials URL Authorisation List - ECHA
URL Candidate List - ECHA
URL Registry of SVHC intentions - ECHA
URL Kemi i Kredsløb (KiK)

Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder med at reducere problematiske kemiske stoffer i deres produkter.

Tool - workflow w. guidance Fil Vejledning om Problematiske stoffer

Vejledningen er til dig, der håndterer særligt problematiske stoffer under REACH-forordning.

Ved at følge vejledningen, vil du få hjælp i dine overvejelser og vurderinger af muligheder ved den fremtidige håndtering af problematiske stoffer: 

  • Kan du fortsætte som nu?
  • Skal du substituere?
  • Skal der ansøges om en godkendelse af din anvendelse?

Fil Guidance on substances of concern

The guidance is addressed to those, who handle substances of very high concern (SVHCs), as defined in the REACH Regulation.

The step-by-step guidance helps you in identifying and evaluating the options that are available for the future management of substances of concern: 

  • Can you continue to work as you do now?
  • Shall you substitute?
  • Shall you apply for authorisation of your use(s)?

Mappe Substance substitution - seach for alternatives

Du kan her downloade et værktøj i Access, som vil gøre dig i stand til at søge efter alternative stoffer ud fra kriterier, som du selv definerer. Du kan definere kritierier for: 

  • En række fysisk-kemiske forhold (logKow, vandopløselighed, damptryk, smeltepunkt, flammepunkt, opløselighedsparameter) (fx min, max værdier)
  • Om stoffet er registreret under REACH
  • Kemiske sub-strukturer (fx acrylater, estere, alkoholer)
  • CLP klasssificeringssætninger

Den nuværene version af værktøjet er en beta-version og er ikke færdigtestet .

Download filen (SVHC.7z) og udpak den i en mappe efter eget valg.